جدر حرارى مدور 9.25 انش

جدر حرارى مدور 9.25 انش بني
2.500د.ك